PEE 1

 

És una proposta de cooperació educativa entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament, amb el suport, la col•laboració i la implicació dels centres educatius i els agents socials i educatius de l’entorn.

El Pla Educatiu d’Entorn té la missió d’aconseguir una xarxa educativa que doni una resposta global, integral i més eficaç als reptes educatius, per tal de garantir l’èxit educatiu per a tot l’alumnat en totes les dimensions: personal, acadèmica, social i laboral, per la convivència i la cohesió social.

El PEE d'Esplugues neix el 2 de novembre de 2015, quan el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat subscriuen un conveni de col·laboració en matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social.

S'adreça a infants i joves de 0 a 18 anys dels centres educatius del municipi, amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió social.

 

Objectius del PEE

 

 • Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a l’èxit acadèmic.
 • Potenciar l’educació en valors, el compromís cívic i la participació dels alumnes en espais de lleure.
 • Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i la participació en la vida escolar.
 • Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua compartida i de cohesió en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística.
 • Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que operen al territori.

 • Millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat amb més dificultats de les àrees instrumentals.
 • Contribuir a la millora de la convivència al centre.
 • Identificar i quantificar l’absentisme a Esplugues.
 • Reduir l'absentisme i de l’abandonament escolar.
 • Estendre la participació de les famílies a les activitats organitzades des del PEE, tot promovent les que més ho necessiten.
 • Elaborar una fotografia de l’ús social i presència del català a l’escola.
 • Potenciar el Servei Comunitari a Esplugues
  Promoure des de la Audiència Jove l’associacionisme i la participació dels joves.
 • Crear espais de trobada entre entitats, centres i família.
 • Proporcionar recursos necessaris a famílies i entitats del lleure per facilitar l’accés dels infants.

 

Estructura organitzativa

 

El Pla Educatiu d’Entorn d’Esplugues s’organitza de la següent manera:

 

 

Consulta qui forma part de cada comissió.

 

Agents implicats

 

El Pla Educatiu d’Entorn d’Esplugues el forma una xarxa dinàmica d'agents educatius i socials del territori:

 

Consulta les organitzacions i persones implicades.

 

Linies d'actuació

 

Les principals línies d’actuació del PEE d' Esplugues són les següents:

1. Èxit acadèmic i condicions d’escolarització

2. Valors i compromís cívic

3. Participació i convivència

4. Treball i aprenentatge en xarxa

5. Promoció de l’esport

El curs 2016-17 es van ampliar les línies d’actuació que queden recollides en el Projecte marc aprovat l'octubre de 2016 en la Comissió Representativa Institucional.

 

Consulta, aquí, les actuacions actuals i dels cursos anteriors.

 

Projecte marc