Avís legal

Avís Legal

Totes les dades facilitades a través d’aquesta fitxa seran tractades amb estricta confidencialitat d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.

Li informem que vostè té dret d’accés al fitxer, rectificació i cancel•lació de les seves dades, i pot exercir aquests drets enviant per escrit una sol•licitud a I’Ajuntament.

Mitjançant el lliurament d’aquesta fitxa vostè dóna el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses. Les dades facilitades no seran objecte de cessió a tercers.